TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH - CHÍNH TRỊ QUẬN HỒNG BÀNG
Trạm đặt máy Viettel - Hòa Lạc