Giới thiệu Hoàng Thúc Hào

 

         * 1971


         Hà Nội - Việt Nam

 


         1987-1992            - Khoa Kiến trúc, Đại học Xây Dựng Hà Nội     


         1992-1999            - Sáng lập văn phòng kiến trúc 1+1>2 - kiến trúc sư trưởng   


         2000-2003            - Thạc sĩ kiến trúc tại trường Politechnic University of Turin - Italy


         2003-nay              - Giảng viên Khoa Kiến trúc Quy hoạch, Đại Học Xây Dựng Hà Nội

 


         - Ủy viên Ban chấp hành Hội kiến trúc sư Việt Nam (VAA)                       


         - Phó chủ tịch Hội kiến trúc sư Đại Học Xây Dựng


         - Ủy viên Hội đồng kiến trúc xanh Việt Nam


         - Ủy viên Đoàn chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam