Văn phòng kiến trúc Quốc tế 1+1>2
Tầng 5, 24 Hòa Mã, Hà Nội
Tel: 0439764253