Nhà bên hồ
Quảng trường Khoan Dung
Giải thưởng Bùi Xuân Phái
Giải thưởng kiến trúc quốc gia
Công trình mới ở Bhutan