LÀNG ĐẤT
NHÀ CHÍNH TÂY
TRƯỜNG TIỂU HỌC LŨNG LUÔNG
NHÀ CỘNG ĐỒNG TẢ PHÌN
NHÀ MẶT TRỜI