Nhà hồ ba mẫu
Làng đất - Tomodachi retreat
trung tâm nghệ thuật đương đại
Bảo tàng gốm Bát Tràng
Nhà cộng đồng Chiềng Yên