Trả cho Hồ Gươm những gì vốn có
Hà Nội thiếu vắng một chủ thuyết quy hoạch
Hồ Gươm thuộc về tất cả chúng ta
Góp phần thức nhận kiến trúc tự thân
KTS Hoàng Thúc Hào - "Hiệp sĩ xanh"