Góp phần thức nhận kiến trúc tự thân
KTS Hoàng Thúc Hào - "Hiệp sĩ xanh"
Giải Pritzker - Tôn vinh sự khác biệt