Giải Pritzker - Tôn vinh sự khác biệt
Kiến trúc xã hội 1+1>2 - Trao đổi với sinh viên đại học Phúc Châu, Trung Quốc
LỄ KÝ KẾT LIÊN DANH ALINCO & 1+1>2