Nhà bên hồ
Quảng trường Khoan Dung
Kiến trúc xanh Việt Nam 2017-2018
Giải thưởng Vassilis Sgoutas Prize 2017
Giải thưởng We Choice Awards 2016