Hà Nội thiếu vắng một chủ thuyết quy hoạch
Hồ Gươm thuộc về tất cả chúng ta
Góp phần thức nhận kiến trúc tự thân
KTS Hoàng Thúc Hào - "Hiệp sĩ xanh"
Giải Pritzker - Tôn vinh sự khác biệt